raviw*** 6,980.00
goodkk**** 11,160.00
sydaka**** 7,340.00
fresh*** 11,520.00
zion*** 7,700.00
amyja*** 11,880.00