baymand**** 12,150.00
apine**** 8,330.00
doewai**** 12,510.00
rsime*** 8,690.00
etta*** 12,870.00
sukiy*** 9,050.00